Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.helpinek.cz (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Nadačního fondu Helpínek (dále jen „NFH“) na jedné straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch Nadačního fondu Helpínek prostřednictvím Webu.

II. Provozovatel Webu

Provozovatelem webových stránek www.helpinek.cz a zároveň majitelem transparentního účtu je:
Nadační fond Helpínek
Zapsaná v nadačním rejstříku Městského soudu v Ostravě, spisová značka N 1274 se sídlem Příborská 1494, Frýdek-Místek, 738 01,
IČO: 06169139
Nejsme plátcem DPH
Čísla transparentních účtů: 2201235032/2010, 2601642454/2010 Fio banka a.s.

III. Pomozte dětem

Na stránkách www.helpinek.cz mohou dárci přispět na transparentní účet pomocí bankovního převodu.
Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby pro záležitosti týkající se finančních darů prostřednictvím Webu:
Veronika Bolková
Telefon: +420 774 044 554
Email: info@helpinek.cz

IV. Vymezení některých pojmů

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu, a následně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo vkladem ve prospěch bankovního účtu NFH (dále jen „Dárce“).
Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu (dále jen „Formulář“).
Finančním darem se rozumí libovolná částka zadaná dárcem, která byla Dárcem uhrazena ve prospěch účtu NFH (dále jen „Dar“).

V. Formulář, Dar

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen NFH. NFH se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu přijmout. Dárce bere na vědomí, že zašle dar na bankovní účet NFH. V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat potvrzení o Daru, se NFH zavazuje vystavit Dárci a na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři zaslat příslušné potvrzení nejpozději do 14 dnů od připsání Daru ve prospěch transparentního účtu NFH. Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.  

VI. Ochrana osobních údajů

NFH shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. NFH odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.
- pokud je dárcem fyzická osoba: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa;
- pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČO, DIČ, fakturační a doručovací adresa, zápis v OR, e-mailová adresa.
Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby NFH zpracovala a uchovávala jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NFH a zpracovávala je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NFH tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání NFH a údaje budou následně vymazány.

VIII. VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi NFH a Dárci.
VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na internetové adrese (URL): http://www.helpinek.cz/vseobecne-obchodni-podminky-74.html, kde se s nimi mohou seznámit. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. NFH je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není NFH stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy vzniklé mezi NFH a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu se řídí českým právním řádem. Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 5. 2019 V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP. Frýdek-Místek, 1. 5. 2019 Nadační fond Helpínek, Veronika Bolková, místopředsedkyně správní rady.

Nadační Fond Helpínek